عکسخانه

شجاعت کدام یک بیشتر است؟

شجاعت کدام یک بیشتر است؟


ربایش و تماشا

ربایش و تماشا

ربایش و تماشا عکس از نشنال جئوگرافیراس البقره یگیر! فی الشجرتین!!

راس البقره یگیر! فی الشجرتین!!

راس البقره یگیر فی الشجرتین!!            همزیستی

همزیستی


سرویس مدرسه هندی

سرویس مدرسه هندی


رویش اضافی

رویش اضافی

یک پسر بچه چینی که مادر زاد استعداد این رویش مو را داشته است. ظاهرا فاصله ظاهری ما با بعضی جانوران همین تعداد موست!آواز خوش حمار

آواز خوش حمار


آفرینش دنیای خود

آفرینش دنیای خود

آفرینش دنیای خود تصویری از Fluegelفنجان تغییر

فنجان تغییر

عکسی ازClare Zamithبدون شرح!

بدون شرح!