مقدس سازی

نلسون ماندلا خطاب به ملت افریقای جنوبی:
از من موجود مقدسی نسازید بگذارید اشتباهاتم را جبران کنم

نظر بدهيد