اندیشه

بسیاری از مردم فکر می کنند که می اندیشند، در حالی که در حقیقت پیش فرض های خود را از نو مرتب می کنند.
ویلیام جیمز

نظر بدهيد