فامیل خدا !

شاید تکراری باشد! اما بعضی تکرارها درس آموز است .
ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی
 
نگاه می کرد زنی… در حال عبور او
 
را دید، او را به داخل فروشگاه برد و
 
برایش لباس و کفش خرید و گفت:
 
کودک 2مواظب خودت باش کودک پرسید:
 
ببخشید خانم شما خدا هستید؟
زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط
 
یکی از بنده های خدا هستم.
کودک گفت:
 
می دانستم با او نسبتی داری!!!

نظر بدهيد