تحمل

فرمودند برای زندگی مشترک دو راه بیشتر وجود ندارد : یا به هم عشق بورزند و یا هم دیگر را بفهمند . دیگری گفت : آن دو شیوه خیلی پسندیده است . اما راه سومی هم هست . همدیگر را تحمل کنند . ظاهرا اکثریت نیز چنین می کنند !

نظر بدهيد