احساس

من زنده‌ام، زیرا دیگران به جای من مرده‌اند… آیا این احساس گناه -احساسی که ماموران اعداممان به ندرت آن را احساس می‌کنند- همیشه همراه هر یک از ما بازماندگان نیست؟
النا لینگنز

نظر بدهيد