مدیریت احساسات

یه روز سوارتاکسی شدم که برم فرودگاه درحین حرکت ناگهان یه ماشین درست جلوی ما از پارک اومد بیرون.راننده تاکسی هم محکم زد رو ترمز و دقیقا به فاصله چندسانتیمتری از اون ماشین ایستاد!

راننده مقصر، ناگهان سرشو برگردوند طرف راننده تاکسی وشروع به دادوفریاد کرد!

اما راننده تاکسی فقط لبخند زد وبرای اون شخص دست تکون دادوبه راهش ادامه داد!

توی راه به راننده تاکسی گفتم:شماکه مقصرنبودید و امکان داشت ماشینتون هم آسیب شدیدا ببینه وما هم راهی بیمارستان
بشیم. چرا بهش هیچی نگفتید؟

اینجا بودکه راننده تاکسی درسی به من آموخت که تاآخرعمرفراموش نمیکنم.
گفت:”قانون کامیونه حمل زباله”

گفتم:یعنی چی؟
وتوضیح داد:این افراد مانند کامیون حمل زباله هستن

اونا ازدرون لبریز از آشغالهایی مثل؛ ناکامی،خشم،عصبانیت،کینه،نفرت و.. هستند
وقتی این آشغالها دراعماق وجودشان تلنبارمیشه به جایی برای تخلیه احتیاج دارن
وگاهی اوقات روی شما خالی میکنند!
شما به خودتان نگیرید،فقط لبخندبزنید،دست تکان دهید،برایشان آرزوی خیرکنید.
وادامه داد:حرف آخراینکه افرادموفق اجازه نمیدهندکه کامیونهای حمل زباله، روزشان را خراب کنند.

نظر بدهيد