خوشبختی

اگر خوشبختی را برای یک ساعت میخواهید ، چرت بزنید.
اگر خوشبختی را برای یه روز میخواهید ، به پیک نیک بروید .
اگر خوشبختی را برای یه هفته میخواهید ، به تعطیلات بروید .
اگر خوشبختی را برای یه ماه میخواهید ، ازدواج کنید .
اگر خوشبختی را برای یه سال میخواهید ، ثروت به ارث ببرید .
اگر خوشبختی را برای یه عمر میخواهید ،
یاد بگیرید کاری را که انجام میدهید دوست داشته باشید .

استیو جابز

نظر بدهيد