مطالب برچسب ‘ مجوز استفاده از رادیو ’

مجوز نصب

همیشه عده ای چنین می پندارند که می توان با  حربه هایی مثل صدور مجوز ، ممیزی و فیلترینگ از شیوع و نفوذ ابزار  خبر و اطلاع رسانی ممانعت کرد؟ به راستی  اینان تا چه حد موفق بوده اند؟  اصولا می شود در حوزه فرهنگ ، سرهنگی کردو سرفراز بیرون آمد؟ سند زیر بسیار درس
ادامه مطلب