ظبیعت و مناظر

در سرشت زمستان ، تولد بهار پنهان است

در سرشت زمستان ، تولد بهار پنهان است


شفق زیبا

شفق زیبا


تربیت گلدانی

تربیت گلدانی

ما در خانه ، مدرسه و دانشگاه ، گلدانی تربیت می شویم نه جنگلی . لذا گاهی حتی طاقت تحمل خودمان را نیز نداریم!زندگی

زندگی

این عکس روز نشنال جئوگرافی حس حیات ، پویایی و جمع گرایی را در انسان زنده می کند.حیفم آمد شماهم نبینید:موج

موج

کارائیب وقتی ساکت است زیباییش صلح و عشق و آرامش در درون به ارمغان می آورد و وقتی خشمناک است جنگندگیش عجیب زیباست. دست عشق از دامن دل دور باد! می توان آیا به دل دستور داد؟ می توان آیا به دریا حکم کرد که دلت را یادی از ساحل مباد؟ موج را آیا توان
ادامه مطلب