گفتگو با …13

گفتگو با …13
تو هم قبول داری که نسل سوختۀ ما کم کم باید کارها رابه نسل جدید محول کند . دستاورد این نسل سوخته هم همین است که می بینی . اما در این فکرم که جامعه با آن نسل پدر سوخته چگونه اداره خواهد شد !

نظر بدهيد