مقالات یادداشت ها ،کتاب ها

            کتاب‌ها‌:

 1. خسروی، فریبرز؛کتابخانه‌های‌ آموزشگاهی‌ ایران: بررسی کتابخانه‌های مدارس و وضعیت نگرش دانش‌آموزان به کتاب. تهران: مؤسسه فرهنگی صالحین، ۱۳۷۳.
 2. خسروی،فریبرز. سانسور : تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم. تهران: نشر نظر. ۱۳۷۸ (پژوهش برگزیده سال)
 3. خسروی، فریبرز؛ سانسور در آیینه نظرات ممیزان کتاب‌ در دوره پهلوی دوم. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱.
 4. کومار کریشان؛ روش‌‌های پژوهش در کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی. ترجمه فاطمه رهادوست با همکاری فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۴.
 5. خسروی، فریبرز؛ اصطلاحنامه‌ فرهنگی‌ اصفا. ویرایش ۲. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰.
 6. خسروی، فریبرز؛ اصطلاحنامه‌ فرهنگی‌ فارسی‌ اصفا. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴. (پژوهش برگزیده سال)
 7. رهادوست، بهار. اصطلاحنامه پزشکی فارسی. با همکاری فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۶.
 8. مارک‌ ایران. تدوین کمیته ملی مارک ایران. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱. (عضو گروه پژوهش‌)
 9. خسروی ، فریبرز و دیگران . اصطلاحنامه سه زبانه فرهنگی    (فارسی-انگلیسی-عربی) سه جلد . تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵

 کتابها یی که زیر نطر منتشر شده اند یا ویراستاری شده اند:

 1. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۰ زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۱
 2. نیکنام، محمدرضا. پیکره شناسی کتاب. ویراسته فریبرز خسروی. تهران: نشر سرا، ۱۳۷۹.
 3. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا  ۲۰۰۱ بوستون . زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳
 4.  اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۲ گلاسکو. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳
 5. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۳ برلین. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۴
 6. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۴ بوینس آیرس. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵
 7. دایره المعارف کتابداری. ج ۲ ویراستار ابراهیم افشار. زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی ایران. ۱۳۸۵ (انتخاب شده به عنوان کتاب سال)
 8. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۴ اسلو. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶
 9. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۵ برلین. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۷
 1. الکین جودیت. مدیریت اطلاعات. ترجمه زهرا حداد و ملیحه خوش تراش. زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: نشر سرا ،۱۳۸۱
 1. رود ژان میشل. حفظ میراث دیجیتالی: تحلیلی بر روش ها و چالش ها. ترجمه فرزانه شادان پور. ویراستار فریبرز خسروی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۴

 1. یونسکو. علم در جامعه اطلاعاتی . ترجمه سودابه نوذری.ویراستار فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی ایران. ۱۳۸۴

:

:

مقاله­ها‌ و سرمقاله ها:

 1. خسروی، فریبرز؛ از استانبول‌ تا قاهره‌ . فصلنامه پیام‌ کتابخانه‌ ، دوره ششم : شماره ۲، تابستان ۱۳۷۵، ص ۳۳-۷۷.
 2. خسروی، فریبرز؛ ترازوی‌ کاست کار. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۲. تابستان ۱۳۷۵، ص ۱۱۰-۱۱۷.
 3. خسروی، فریبرز؛ اهداف‌ کتابخانه‌های‌ آموزشگاهی. رشد معلم‌، شهریور و مهر۱۳۷۱، ص ۸۷-۸۹.
 4. سانسور: موضوعی جدید یا ابتکاری نو. بیان ۱۳ دی ۷۸  ص ۱۲-۱۴
 1. خسروی، فریبرز؛ تماشاگر یا بازیگر. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال اول، شماره ۱. (اسفند ۱۳۸۰): ۱.
 2. خسروی، فریبرز؛ سوادآموزی‌ اطلاعاتی‌ در مدارس . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۱. بهار ۱۳۷۵، ص ۱۹-۲۶.
 3. خسروی، فریبرز؛ مقدمه ای بر آسیب شناسی مطالعه در کشورهای جنوب . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۱. پاییز۱۳۸۱، ص ۱۱۶-۱۲۵.
 4. مدیری موفق در عرصه کتابداری و اطلاع رسانی، گفتگو با پیتر لوان لور. فریبرز خسروی. ترجمه فاطمه زارع زاده. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۹. پاییز ۸۳، ص ۱۶۹-۱۷۷.
 5. خسروی، فریبرز؛ مراجعه کننده مولد . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۷۲. تابستان ۱۳۸۶، ص ۹- ۱۰
 1. خسروی، فریبرز؛ انتخاب یا التزام. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال اول، شماره ۳. (تیر ۱۳۸۱): ۱.
 2. خسروی، فریبرز؛ اندر حدیث نقد. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال اول، شماره ۵. (آبان ۱۳۸۱): ۱-۲.
 3. خسروی، فریبرز؛ فراخوانی دوباره. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۳. (خرداد ۱۳۸۲): ۳.
 4. خسروی، فریبرز؛ ایفلا. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۴. (شهریور ۱۳۸۲): ۳.
 5. خسروی، فریبرز؛ تماشاگر بودیم یا بازیگر. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۵۱. (مهر و آبان ۱۳۸۲): ۴-۵.
 6. خسروی، فریبرز؛ باق!. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۶. (آذر و دی ۱۳۸۲): ۴.
 7. خسروی، فریبرز؛ برلین و کتابخانه های بغداد. فصلنامه کتاب ، ش ۵۴. تابستان ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 8. خسروی، فریبرز. مشکلات وبزدگی.کتاب هفته ش ۲۸ شهریور ۸۵
 9. خسروی، فریبرز؛ سرقت ادبی . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۶۷. پاییز ۱۳۸۵، ص ۹-۱۱.
 1. خسروی، فریبرز؛ تساهل در پژوهش . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۴۹. بهار ۱۳۸۱، ص ۹-۱۱.
 2. خسروی، فریبرز؛ تقدم و تأخر در فاز. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۲. زمستان ۱۳۸۱، ص ۸-۹.
 3. خسروی، فریبرز؛ تکفا . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۰. تابستان ۱۳۸۱، ص ۷- ۹.
 4. خسروی، فریبرز؛ چاله هرز اطلاعات . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۶. زمستان ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 5. خسروی، فریبرز؛ دقیقه ۹۰ . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۵. پاییز ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 6. خسروی، فریبرز؛ سانسور کتابدارانه‌. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۴۲. تابستان ۱۳۷۹، ص ۹۶-۱۰۲.
 7. خسروی، فریبرز؛ فناوری دروغ پرداز . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۳. بهار ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 8. خسروی، فریبرز؛ کتابخانه ملی در یک نگاه . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۱. پاییز ۱۳۸۱، ص ۸-۹.
 9. خسروی، فریبرز؛ نیروهای هم سرنوشت. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۴۸. زمستان ۱۳۸۰، ص ۵-۷.
 10. خسروی، فریبرز؛ گفتگو با استاد کامران فانی: از خیزش تئوریک تا تعریف فلسفه علم!. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۶. زمستان ۱۳۸۲، ص ‌۲۵۳-۲۶۲.
 11. خسروی، فریبرز؛ چراغ های روشن اندیشه. ایران، ۱ شهریور ۱۳۷۴، ص ۱۲.
 12. خسروی، فریبرز؛ مدیریت جزیره ای . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۷. بهار ۱۳۸۳، ص ۹-۱۰.
 13. خسروی، فریبرز؛ میراث ملی ناماندگار. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۸. تابستان ۱۳۸۳، ص ۹-۱۰.
 14. خسروی، فریبرز؛ جامعه چند زمانی . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۹. پاییز ۱۳۸۳، ص ۹-۱۰.
 15. یعقوب، راجا عبدالله، ابوعثمان، نورما؛ نقش‌ کتابخانه‌ها و متخصصان اطلاع‌رسانی در ایجاد جامعه‌ متفکر در جهان اسلام. ترجمه فریبرز خسروی. مجموعه‌ مقالات‌ کاملیس ۴ (تهران ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۴). زیر نظر عباس حری، به کوشش عبدالله نجفی، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۷۶، ص ۲۵۳-۲۷۵.
 16. کنوما، مرسدس آلفونسو، کرسپو، ایلدیو روجاس؛ کتابخانه آموزشگاهی در کوبا منبعی برای آموزش. ترجمه فریبرز خسروی. گزیده مقالات ایفلا ۹۴ (کوبا:۹۴)، زیر نظر عباس حری، به همت تاج الملوک ارجمند، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۷۴، ص ۱۳۲ –۱۴۵ .
 17. سوزا، فرانچس د.؛ ایفلا نیروی پشتیبان آزادی بیان، دفاع از آزادی بیان مسئولیت همگان است. ترجمه فریبرز خسروی.گزیده مقالات ایفلا ۹۵ (ترکیه: ۲۰-۲۶ اوت ۱۹۹۵)، زیر نظر عباس حری، به همت تاج الملوک ارجمند، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۷۵، ص ۱۳۵ –۱۴۲ .
 18. کمالی محبوبه  ، رضایی سعید و فریبرز خسروی . بررسی وضعیت فراهم‌آوری اسناد . گنجینه اسناد شماره ۴ زمستان ۱۳۸۸
 19. شریف نوبری مریم ، رضایی سعید و فریبرز خسروی .مطالعه ی تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا گنچینه اسناد شماره ۱ بهار ۱۳۸۹
 20. باغستانی ساناز ، خسروی فریبرز و نرگس نشاط . تنظیم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران. گنجینه اسناد شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹
 21. عادلی معصومه ، رضایی سعید و فریبرز خسروی .مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب‌نظران حوزهٔ آرشیو در ایران. گنجینه اسناد شماره ۳ پاییز ۱۳۸۹
 22. بنی اقبال ناهید ، خسروی ناهید و فعال سهیلا .بررسی تطبیقی استانداردهای توصیف منابع غیر کتابی (چاپی و غیر چاپی) و ارائه طرح پیشنهادی دستنامه برای کتابخانه ها و آرشیو های ایران. شماره ۱ بهار ۹۰
 23. حریری نجلا ، خسروی فریبرز و نعیمی صدف . بررسی وضعیت نمایه سازی اسناد آرشیوی مکتوب در مراکز آرشیوی شهر تهران از دیدگاه نمایه سازان با تاکید بر شیوه و کیفیت نمایه سازی اسناد آرشیوی. گنجینه اسناد شماره ۴ زمستان ۱۳۹۰ .
 24. ۴۲.                     بنی اقبال ناهید ، خسروی فریبرز و پیر هادی صدیقه . مقایسه واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده درنمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی . فصلنامه کتاب شماره ۲ تابستان ۱۳۹۰
 25. خسروی سمیرا ، خسروی فریبرز . بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کم بینایان کتابخانه ملی ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن. فصلنامه کتاب شماره۱ بهار ۱۳۸۹
 26. خوشبخت ملیکا ، خسروی فریبرز. بررسی میزان انطباق بر قواعد فهرستنویسی در پیشینه های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانه کتاب. فصلنامه کتاب شماره ۳ پاییز ۱۳۸۸
 27. خسروی ،فریبرز. مومنی، عصمت . غلامی ، رضا . سنجش نگهداری دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی  شماره ۳ تابستان ۱۳۹۱. ۳۹-۵۲

۴۶.Khosravi, Fariborz.”The Bridge of development”, Library herald :Journal of the Delhi Library Association .Vol 33(October 95-March 96):79-86.

 

۴۷ .Khosravi.fariborz, PATHOLOGY OF READING IN THE    COUNTRIES OF SOUTH , International Reading Congress «Reading Country – Basis of Competitive Society»  ۱۸-۱۹ April  ۲۰۰۷

۴۸. Khosravi, Fariborz; Vazifedoost, Alireza. Creating a Persian Ontology through Thesaurus Reengineering for Organizing the Digital Library of the National library of Iran. In the ” Building an Information society for All : Proceeding of the International Conference on Libraries , Information and Society, Kuala Lumpur : Library and Information Science Unit, Faculty of Computer Science and Information Technology , University of Malaysia , 2007″ p: 41-55

 

۴۹ . Nazari,f .F. Khosravi,F. Babalhavaeji,F. Applying Rogers’ Diffusion of Innovation theory to the acceptance of online databases at University Zone of Iran. Malaysian Journal of Library & Information Science,V18,No3. 2013.

http://ejum.fsktm.um.edu.my/ArticleInformation.aspx?ArticleID=1433

 

KHOSRAVI, Fariborz and AKBARI-DARYAN, Saeedeh (۲۰۱۹) National Library of Iran as a platform for community dialogue: an analysis of an experience. Paper presented at: IFLA WLIC 2019 – Athens, Greece – Libraries: dialogue for change in Session 154 – Asia and Oceania.

 

 

1 نظر در “مقالات یادداشت ها ،کتاب ها

 1. بازتاب: خاطرات دکتر فریبرز خسروی : درباره استاد محمدباقر بهبودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.