مقالات یادداشت ها ،کتاب ها

            کتاب‌ها‌:

 1. خسروی، فریبرز؛کتابخانه‌های‌ آموزشگاهی‌ ایران: بررسی کتابخانه‌های مدارس و وضعیت نگرش دانش‌آموزان به کتاب. تهران: مؤسسه فرهنگی صالحین، ۱۳۷۳.
 2. خسروی،فریبرز. سانسور : تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم. تهران: نشر نظر. ۱۳۷۸ (پژوهش برگزیده سال)
 3. خسروی، فریبرز؛ سانسور در آیینه نظرات ممیزان کتاب‌ در دوره پهلوی دوم. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱.
 4. کومار کریشان؛ روش‌‌های پژوهش در کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی. ترجمه فاطمه رهادوست با همکاری فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۴.
 5. خسروی، فریبرز؛ اصطلاحنامه‌ فرهنگی‌ اصفا. ویرایش ۲. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰.
 6. خسروی، فریبرز؛ اصطلاحنامه‌ فرهنگی‌ فارسی‌ اصفا. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴. (پژوهش برگزیده سال)
 7. رهادوست، بهار. اصطلاحنامه پزشکی فارسی. با همکاری فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۶.
 8. مارک‌ ایران. تدوین کمیته ملی مارک ایران. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱. (عضو گروه پژوهش‌)
 9. خسروی ، فریبرز و دیگران . اصطلاحنامه سه زبانه فرهنگی    (فارسی-انگلیسی-عربی) سه جلد . تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵

 کتابها یی که زیر نطر منتشر شده اند یا ویراستاری شده اند:

 1. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۰ زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۱
 2. نیکنام، محمدرضا. پیکره شناسی کتاب. ویراسته فریبرز خسروی. تهران: نشر سرا، ۱۳۷۹.
 3. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا  ۲۰۰۱ بوستون . زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳
 4.  اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۲ گلاسکو. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳
 5. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۳ برلین. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۴
 6. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۴ بوینس آیرس. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵
 7. دایره المعارف کتابداری. ج ۲ ویراستار ابراهیم افشار. زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی ایران. ۱۳۸۵ (انتخاب شده به عنوان کتاب سال)
 8. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۴ اسلو. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶
 9. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا۲۰۰۵ برلین. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۷
 1. الکین جودیت. مدیریت اطلاعات. ترجمه زهرا حداد و ملیحه خوش تراش. زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: نشر سرا ،۱۳۸۱
 1. رود ژان میشل. حفظ میراث دیجیتالی: تحلیلی بر روش ها و چالش ها. ترجمه فرزانه شادان پور. ویراستار فریبرز خسروی. تهران: ‌ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۴

 1. یونسکو. علم در جامعه اطلاعاتی . ترجمه سودابه نوذری.ویراستار فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی ایران. ۱۳۸۴

:

:

مقاله­ها‌ و سرمقاله ها:

 1. خسروی، فریبرز؛ از استانبول‌ تا قاهره‌ . فصلنامه پیام‌ کتابخانه‌ ، دوره ششم : شماره ۲، تابستان ۱۳۷۵، ص ۳۳-۷۷.
 2. خسروی، فریبرز؛ ترازوی‌ کاست کار. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۲. تابستان ۱۳۷۵، ص ۱۱۰-۱۱۷.
 3. خسروی، فریبرز؛ اهداف‌ کتابخانه‌های‌ آموزشگاهی. رشد معلم‌، شهریور و مهر۱۳۷۱، ص ۸۷-۸۹.
 4. سانسور: موضوعی جدید یا ابتکاری نو. بیان ۱۳ دی ۷۸  ص ۱۲-۱۴
 1. خسروی، فریبرز؛ تماشاگر یا بازیگر. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال اول، شماره ۱. (اسفند ۱۳۸۰): ۱.
 2. خسروی، فریبرز؛ سوادآموزی‌ اطلاعاتی‌ در مدارس . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۱. بهار ۱۳۷۵، ص ۱۹-۲۶.
 3. خسروی، فریبرز؛ مقدمه ای بر آسیب شناسی مطالعه در کشورهای جنوب . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۱. پاییز۱۳۸۱، ص ۱۱۶-۱۲۵.
 4. مدیری موفق در عرصه کتابداری و اطلاع رسانی، گفتگو با پیتر لوان لور. فریبرز خسروی. ترجمه فاطمه زارع زاده. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۹. پاییز ۸۳، ص ۱۶۹-۱۷۷.
 5. خسروی، فریبرز؛ مراجعه کننده مولد . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۷۲. تابستان ۱۳۸۶، ص ۹- ۱۰
 1. خسروی، فریبرز؛ انتخاب یا التزام. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال اول، شماره ۳. (تیر ۱۳۸۱): ۱.
 2. خسروی، فریبرز؛ اندر حدیث نقد. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال اول، شماره ۵. (آبان ۱۳۸۱): ۱-۲.
 3. خسروی، فریبرز؛ فراخوانی دوباره. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۳. (خرداد ۱۳۸۲): ۳.
 4. خسروی، فریبرز؛ ایفلا. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۴. (شهریور ۱۳۸۲): ۳.
 5. خسروی، فریبرز؛ تماشاگر بودیم یا بازیگر. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۵۱. (مهر و آبان ۱۳۸۲): ۴-۵.
 6. خسروی، فریبرز؛ باق!. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوم، شماره ۶. (آذر و دی ۱۳۸۲): ۴.
 7. خسروی، فریبرز؛ برلین و کتابخانه های بغداد. فصلنامه کتاب ، ش ۵۴. تابستان ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 8. خسروی، فریبرز. مشکلات وبزدگی.کتاب هفته ش ۲۸ شهریور ۸۵
 9. خسروی، فریبرز؛ سرقت ادبی . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۶۷. پاییز ۱۳۸۵، ص ۹-۱۱.
 1. خسروی، فریبرز؛ تساهل در پژوهش . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۴۹. بهار ۱۳۸۱، ص ۹-۱۱.
 2. خسروی، فریبرز؛ تقدم و تأخر در فاز. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۲. زمستان ۱۳۸۱، ص ۸-۹.
 3. خسروی، فریبرز؛ تکفا . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۰. تابستان ۱۳۸۱، ص ۷- ۹.
 4. خسروی، فریبرز؛ چاله هرز اطلاعات . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۶. زمستان ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 5. خسروی، فریبرز؛ دقیقه ۹۰ . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۵. پاییز ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 6. خسروی، فریبرز؛ سانسور کتابدارانه‌. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۴۲. تابستان ۱۳۷۹، ص ۹۶-۱۰۲.
 7. خسروی، فریبرز؛ فناوری دروغ پرداز . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۳. بهار ۱۳۸۲، ص ۹-۱۰.
 8. خسروی، فریبرز؛ کتابخانه ملی در یک نگاه . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۱. پاییز ۱۳۸۱، ص ۸-۹.
 9. خسروی، فریبرز؛ نیروهای هم سرنوشت. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۴۸. زمستان ۱۳۸۰، ص ۵-۷.
 10. خسروی، فریبرز؛ گفتگو با استاد کامران فانی: از خیزش تئوریک تا تعریف فلسفه علم!. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۶. زمستان ۱۳۸۲، ص ‌۲۵۳-۲۶۲.
 11. خسروی، فریبرز؛ چراغ های روشن اندیشه. ایران، ۱ شهریور ۱۳۷۴، ص ۱۲.
 12. خسروی، فریبرز؛ مدیریت جزیره ای . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۷. بهار ۱۳۸۳، ص ۹-۱۰.
 13. خسروی، فریبرز؛ میراث ملی ناماندگار. فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۸. تابستان ۱۳۸۳، ص ۹-۱۰.
 14. خسروی، فریبرز؛ جامعه چند زمانی . فصلنامه‌ کتاب‌، ش ۵۹. پاییز ۱۳۸۳، ص ۹-۱۰.
 15. یعقوب، راجا عبدالله، ابوعثمان، نورما؛ نقش‌ کتابخانه‌ها و متخصصان اطلاع‌رسانی در ایجاد جامعه‌ متفکر در جهان اسلام. ترجمه فریبرز خسروی. مجموعه‌ مقالات‌ کاملیس ۴ (تهران ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۴). زیر نظر عباس حری، به کوشش عبدالله نجفی، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۷۶، ص ۲۵۳-۲۷۵.
 16. کنوما، مرسدس آلفونسو، کرسپو، ایلدیو روجاس؛ کتابخانه آموزشگاهی در کوبا منبعی برای آموزش. ترجمه فریبرز خسروی. گزیده مقالات ایفلا ۹۴ (کوبا:۹۴)، زیر نظر عباس حری، به همت تاج الملوک ارجمند، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۷۴، ص ۱۳۲ –۱۴۵ .
 17. سوزا، فرانچس د.؛ ایفلا نیروی پشتیبان آزادی بیان، دفاع از آزادی بیان مسئولیت همگان است. ترجمه فریبرز خسروی.گزیده مقالات ایفلا ۹۵ (ترکیه: ۲۰-۲۶ اوت ۱۹۹۵)، زیر نظر عباس حری، به همت تاج الملوک ارجمند، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ۱۳۷۵، ص ۱۳۵ –۱۴۲ .
 18. کمالی محبوبه  ، رضایی سعید و فریبرز خسروی . بررسی وضعیت فراهم‌آوری اسناد . گنجینه اسناد شماره ۴ زمستان ۱۳۸۸
 19. شریف نوبری مریم ، رضایی سعید و فریبرز خسروی .مطالعه ی تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا گنچینه اسناد شماره ۱ بهار ۱۳۸۹
 20. باغستانی ساناز ، خسروی فریبرز و نرگس نشاط . تنظیم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران. گنجینه اسناد شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹
 21. عادلی معصومه ، رضایی سعید و فریبرز خسروی .مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب‌نظران حوزهٔ آرشیو در ایران. گنجینه اسناد شماره ۳ پاییز ۱۳۸۹
 22. بنی اقبال ناهید ، خسروی ناهید و فعال سهیلا .بررسی تطبیقی استانداردهای توصیف منابع غیر کتابی (چاپی و غیر چاپی) و ارائه طرح پیشنهادی دستنامه برای کتابخانه ها و آرشیو های ایران. شماره ۱ بهار ۹۰
 23. حریری نجلا ، خسروی فریبرز و نعیمی صدف . بررسی وضعیت نمایه سازی اسناد آرشیوی مکتوب در مراکز آرشیوی شهر تهران از دیدگاه نمایه سازان با تاکید بر شیوه و کیفیت نمایه سازی اسناد آرشیوی. گنجینه اسناد شماره ۴ زمستان ۱۳۹۰ .
 24. ۴۲.                     بنی اقبال ناهید ، خسروی فریبرز و پیر هادی صدیقه . مقایسه واژه های عنوان و چکیده پایان نامه ها با توصیفگرهای تعیین شده درنمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی . فصلنامه کتاب شماره ۲ تابستان ۱۳۹۰
 25. خسروی سمیرا ، خسروی فریبرز . بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کم بینایان کتابخانه ملی ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن. فصلنامه کتاب شماره۱ بهار ۱۳۸۹
 26. خوشبخت ملیکا ، خسروی فریبرز. بررسی میزان انطباق بر قواعد فهرستنویسی در پیشینه های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانه کتاب. فصلنامه کتاب شماره ۳ پاییز ۱۳۸۸
 27. خسروی ،فریبرز. مومنی، عصمت . غلامی ، رضا . سنجش نگهداری دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی  شماره ۳ تابستان ۱۳۹۱. ۳۹-۵۲

۴۶.Khosravi, Fariborz.”The Bridge of development”, Library herald :Journal of the Delhi Library Association .Vol 33(October 95-March 96):79-86.

 

۴۷ .Khosravi.fariborz, PATHOLOGY OF READING IN THE    COUNTRIES OF SOUTH , International Reading Congress «Reading Country – Basis of Competitive Society»  ۱۸-۱۹ April  ۲۰۰۷

۴۸. Khosravi, Fariborz; Vazifedoost, Alireza. Creating a Persian Ontology through Thesaurus Reengineering for Organizing the Digital Library of the National library of Iran. In the ” Building an Information society for All : Proceeding of the International Conference on Libraries , Information and Society, Kuala Lumpur : Library and Information Science Unit, Faculty of Computer Science and Information Technology , University of Malaysia , 2007″ p: 41-55

 

۴۹ . Nazari,f .F. Khosravi,F. Babalhavaeji,F. Applying Rogers’ Diffusion of Innovation theory to the acceptance of online databases at University Zone of Iran. Malaysian Journal of Library & Information Science,V18,No3. 2013.

http://ejum.fsktm.um.edu.my/ArticleInformation.aspx?ArticleID=1433

 

KHOSRAVI, Fariborz and AKBARI-DARYAN, Saeedeh (۲۰۱۹) National Library of Iran as a platform for community dialogue: an analysis of an experience. Paper presented at: IFLA WLIC 2019 – Athens, Greece – Libraries: dialogue for change in Session 154 – Asia and Oceania.

 

 

یک دیدگاه دربارهٔ «مقالات یادداشت ها ،کتاب ها»

 1. بازتاب: خاطرات دکتر فریبرز خسروی : درباره استاد محمدباقر بهبودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.