مطالب برچسب ‘ انجمن کتابداری ’

دو تجربه

نوشته ابراهیم عمرانی دوتجربه را برایم تداعی کرد: 1- حدود چهار سال پیش طرحی  برای تصویب در مجلس به کمیسیون فرهنگی ارسال شد. بر اساس آن طرح صاحبان نسخ خطی تشویق می شدند تا به طور اختیاری آثار خود را در کتابخانه ملی ثبت کنند . تاکید شده بود این ثبت هیچ محدودیتی را برای مالکیت
ادامه مطلبانجمن یزد

دیروز برای کاری اداری در یزد بودم. فرصتی دست داد تا با آقای نادر خوش بین از کتابداران و مدرسان جوان یزدی صحبتی در باره انجمن داشته باشم. حیف است استان فرهنگ دوست یزد که چندین سال است در کشور رتبه اول میزان پذیرفته شدگان کنکور را دارد انجمن کتابداری نداشته باشد. قرار شد آقای
ادامه مطلب