مطالب برچسب ‘ بیدل دهلوی ’

به رنگ آینه

به رنگ آینه

حیرتیم اما به وحشت ها هم آغوشیم ما همچو شبنم با نسیم صبح خاموشیم ما هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما شور این دریا فسون اضطراب ما نشد از صفای دل چو گوهر پنبه در گوشیم ما خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق از
ادامه مطلب