مطالب برچسب ‘ دانشگاه قاهره ’

تاثیر

تاثیر

ایران و مصر از کشورهایی هستند که به لحاظ سابقه تمدنی و ظرفیتهای گوناگون وضعیت ویژه ای دارند .شاید در بین کشورهای اسلامی از نادر کشورهایی است که هم شان و اندازه کشورمان است.شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس  در مقایسه با مصر محلی از اعراب ندارند. براستی در این کشورها هنوز” ملت ” در مفهوم
ادامه مطلب