مطالب برچسب ‘ دولت الکترونیک ’

فقط یک درصد از دولت الکترونیک محقق شده است

در مجامع علمی بحث های زیادی در مورد ویژگی های جامعه اطلاعاتی و حرکت بسیاری از کشورها به سوی جامعه معرفتی و دانشمدار صورت گرفته است.بالا گرفتن مباحثی چون : کتابخانه های دیجیتال ، وب سنجی ، وب 2 و …در ادبیات کتابداری  نیز موید ضرورت پرداختن به این مباحث است. در بسیاری از کشورها
ادامه مطلب