مطالب برچسب ‘ علامه طباطبایی ’

آشنایی و بیگانگی

آشنایی و بیگانگی

آشنایی و بیگانگی به نام خدا بسیار تجربه کرده ایم که مکانها زمانها و انسانها تاثیر مستقیمی بر روح و روانمان دارند. نوجوان بودم که سعادت یار شد که دوبار با مرحوم علامه طباطبایی ملاقات داشته باشم –خود داستان زیبایی دارد که باید برایت در آینده بگویم- هر بار که آن صحنه ها به یادم
ادامه مطلب