مطالب برچسب ‘ قلیان ’

پیشنهاد موضوع پژوهش

پیشنهاد موضوع پژوهش

پيشنهاد می دهیم ! در طي طريق  كارشناسي ارشد يكي از جانفرسا ترين مراحل، يافتن موضوع بديع و اصيل براي پژوهش است. با توجه به اقدامات استراتژيك  اخير موضوع زير را به پژوهندگان فرهيخته پيشنهاد مي كنم. خدا به مرض وسواس كار با قوانين انگلو امريكن گرفتارتان كند اگر از آن استفاده كنيد و كپي
ادامه مطلب