مطالب برچسب ‘ ویراستاری ’

استنشاق مقالات!

استنشاق مقالات!

بنده خدایی  گفته بود که در آخزالزمان قومی ظهور می کند که با استنشاق! حق را از باطل تشخیص می دهند. فکر می کنم که این جمله در توصیف گردانندگان یکی از نشریات تخصصی کتابداری شرف صدور یافته باشد. این نشریه  به صفت علمی پژوهشی نیز منتصب  است.   شاهد بوده ام که : مسئولان محترم  آن نشریه فخیمه ظاهرا
ادامه مطلب