مطالب برچسب ‘ کارگاه آموزشی ’

اندر حواشی نمایشگاه کتاب

  دیروز میزگردی با موضوع منابع الکترونیکی و خواندن در نمایشگاه کتاب برقرار بود که من هم دعوت داشتم . به اصل میز گرد و مباحثی که بین ما مطرح شد نمی پردازم که گزارش آن منتشر خواهد شد. اما حواشی کار هم نکات درس آموزی داشت: وجود انبوه جمعیت مشتاق طبق معمول هر سال انرژی
ادامه مطلب