مطالب برچسب ‘ کازانتازاکیس ’

نیکوس کازانتازاکیس

نیکوس کازانتازاکیس

 از آشنایی من با این نویسنده بیش از سه دهه می گذرد. هنوز حس خوش حاصل از مطالعه کتاب مسیح باز مصلوب را با خود دارم!. “مانیولیوس چوپان “نقش مسیح را در یک نمایش روستایی در کرت به عهده می گیرد . کم کم روحیات مسیح در وی تاثیر می گذاردو برای نجات انسانها دردهای بسیاری را تحمل
ادامه مطلب