مقالات یادداشت ها ،کتاب ها

            كتاب‌ها‌:

 1. خسروي، فريبرز؛كتابخانه‌هاي‌ آموزشگاهي‌ ايران: بررسي كتابخانه‌هاي مدارس و وضعيت نگرش دانش‌آموزان به كتاب. تهران: مؤسسه فرهنگي صالحين، 1373.
 2. خسروی،فریبرز. سانسور : تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم. تهران: نشر نظر. 1378 (پژوهش برگزیده سال)
 3. خسروي، فريبرز؛ سانسور در آيينه نظرات مميزان كتاب‌ در دورة پهلوي دوم. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1381.
 4. كومار كريشان؛ روش‌‌هاي پژوهش در كتابداري‌ و اطلاع‌رساني. ترجمه فاطمه رهادوست با همكاري فريبرز خسروي. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1374.
 5. خسروي، فريبرز؛ اصطلاحنامه‌ فرهنگي‌ اصفا. ويرايش 2. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1380.
 6. خسروي، فريبرز؛ اصطلاحنامه‌ فرهنگي‌ فارسي‌ اصفا. تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1374. (پژوهش برگزیده سال)
 7. رهادوست، بهار. اصطلاحنامه پزشكي فارسي. با همكاري فريبرز خسروي. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1376.
 8. مارك‌ ايران. تدوين كميتة ملي مارك ايران. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1381. (عضو گروه پژوهش‌)
 9. خسروي ، فریبرز و دیگران . اصطلاحنامه سه زبانه فرهنگی    (فارسی-انگلیسی-عربی) سه جلد . تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1385

 کتابها یی که زیر نطر منتشر شده اند یا ویراستاری شده اند:

 1. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا 2000 زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1381
 2. نيكنام، محمدرضا. پيكره شناسي كتاب. ويراستة فريبرز خسروي. تهران: نشر سرا، 1379.
 3. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا  2001 بوستون . زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1383
 4.  اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا2002 گلاسکو. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1383
 5. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا2003 برلین. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1384
 6. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا2004 بوینس آیرس. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1385
 7. دایره المعارف کتابداری. ج 2 ویراستار ابراهیم افشار. زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی ایران. 1385 (انتخاب شده به عنوان کتاب سال)
 8. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا2004 اسلو. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1386
 9. اجلاس سالانه ایفلا. گزیده مقالات ایفلا2005 برلین. زیر نظر فریبرز خسروی. ویراستار سیمین نیازی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1387

 1. الکین جودیت. مدیریت اطلاعات. ترجمه زهرا حداد و ملیحه خوش تراش. زیر نظر فریبرز خسروی. تهران: نشر سرا ،1381

 1. رود ژان میشل. حفظ میراث دیجیتالی: تحلیلی بر روش ها و چالش ها. ترجمه فرزانه شادان پور. ویراستار فریبرز خسروی. تهران: ‌ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1384

 1. یونسکو. علم در جامعه اطلاعاتی . ترجمه سودابه نوذری.ویراستار فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی ایران. 1384

:

:

مقاله­ها‌ و سرمقاله ها:

 1. خسروي، فريبرز؛ از استانبول‌ تا قاهره‌ . فصلنامه پيام‌ كتابخانه‌ ، دورة ششم : شمارة 2، تابستان 1375، ص 33-77.
 2. خسروي، فريبرز؛ ترازوي‌ كاست كار. فصلنامه‌ كتاب‌، ش 2. تابستان 1375، ص 110-117.
 3. خسروي، فريبرز؛ اهداف‌ كتابخانه‌هاي‌ آموزشگاهي. رشد معلم‌، شهريور و مهر1371، ص 87-89.
 4. سانسور: موضوعی جدید یا ابتکاری نو. بیان 13 دی 78  ص 12-14

 1. خسروي، فريبرز؛ تماشاگر يا بازيگر. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني، سال اول، شماره 1. (اسفند 1380): 1.
 2. خسروي، فريبرز؛ سوادآموزي‌ اطلاعاتي‌ در مدارس . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 1. بهار 1375، ص 19-26.
 3. خسروي، فريبرز؛ مقدمه اي بر آسيب شناسي مطالعه در كشورهاي جنوب . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 51. پاييز1381، ص 116-125.
 4. مدیری موفق در عرصه کتابداری و اطلاع رسانی، گفتگو با پیتر لوان لور. فریبرز خسروی. ترجمه فاطمه زارع زاده. فصلنامه‌ كتاب‌، ش 59. پاییز 83، ص 169-177.
 5. خسروي، فريبرز؛ مراجعه کننده مولد . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 72. تابستان 1386، ص 9- 10

 1. خسروي، فريبرز؛ انتخاب يا التزام. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني، سال اول، شماره 3. (تير 1381): 1.
 2. خسروي، فريبرز؛ اندر حديث نقد. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني، سال اول، شماره 5. (آبان 1381): 1-2.
 3. خسروي، فريبرز؛ فراخواني دوباره. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني، سال دوم، شماره 3. (خرداد 1382): 3.
 4. خسروي، فريبرز؛ ايفلا. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني، سال دوم، شماره 4. (شهريور 1382): 3.
 5. خسروي، فريبرز؛ تماشاگر بوديم يا بازيگر. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني، سال دوم، شماره 51. (مهر و آبان 1382): 4-5.
 6. خسروي، فريبرز؛ باق!. خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني، سال دوم، شماره 6. (آذر و دي 1382): 4.
 7. خسروي، فريبرز؛ برلين و كتابخانه هاي بغداد. فصلنامه كتاب ، ش 54. تابستان 1382، ص 9-10.
 8. خسروی، فریبرز. مشکلات وبزدگی.کتاب هفته ش 28 شهریور 85
 9. خسروي، فريبرز؛ سرقت ادبی . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 67. پاییز 1385، ص 9-11.

 1. خسروي، فريبرز؛ تساهل در پژوهش . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 49. بهار 1381، ص 9-11.
 2. خسروي، فريبرز؛ تقدم و تأخر در فاز. فصلنامه‌ كتاب‌، ش 52. زمستان 1381، ص 8-9.
 3. خسروي، فريبرز؛ تكفا . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 50. تابستان 1381، ص 7- 9.
 4. خسروي، فريبرز؛ چالة هرز اطلاعات . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 56. زمستان 1382، ص 9-10.
 5. خسروي، فريبرز؛ دقيقة 90 . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 55. پاييز 1382، ص 9-10.
 6. خسروي، فريبرز؛ سانسور كتابدارانه‌. فصلنامه‌ كتاب‌، ش 42. تابستان 1379، ص 96-102.
 7. خسروي، فريبرز؛ فناوري دروغ پرداز . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 53. بهار 1382، ص 9-10.
 8. خسروي، فريبرز؛ كتابخانه ملي در يك نگاه . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 51. پاييز 1381، ص 8-9.
 9. خسروي، فريبرز؛ نيروهاي هم سرنوشت. فصلنامه‌ كتاب‌، ش 48. زمستان 1380، ص 5-7.
 10. خسروي، فريبرز؛ گفتگو با استاد كامران فاني: از خيزش تئوريك تا تعريف فلسفة علم!. فصلنامه‌ كتاب‌، ش 56. زمستان 1382، ص ‌253-262.
 11. خسروي، فريبرز؛ چراغ هاي روشن انديشه. ايران، 1 شهريور 1374، ص 12.
 12. خسروي، فريبرز؛ مديريت جزيره اي . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 57. بهار 1383، ص 9-10.
 13. خسروي، فريبرز؛ ميراث ملي ناماندگار. فصلنامه‌ كتاب‌، ش 58. تابستان 1383، ص 9-10.
 14. خسروي، فريبرز؛ جامعه چند زماني . فصلنامه‌ كتاب‌، ش 59. پاييز 1383، ص 9-10.
 15. يعقوب، راجا عبدالله، ابوعثمان، نورما؛ نقش‌ كتابخانه‌ها و متخصصان اطلاع‌رساني در ايجاد جامعة‌ متفكر در جهان اسلام. ترجمه فريبرز خسروي. مجموعه‌ مقالات‌ كامليس 4 (تهران 29-31 خرداد 1374). زير نظر عباس حري، به كوشش عبدالله نجفي، تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي 1376، ص 253-275.
 16. كنوما، مرسدس آلفونسو، كرسپو، ايلديو روجاس؛ كتابخانه آموزشگاهي در كوبا منبعي براي آموزش. ترجمه فريبرز خسروي. گزيده مقالات ايفلا 94 (كوبا:94)، زير نظر عباس حري، به همت تاج الملوك ارجمند، تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي 1374، ص 132 –145 .
 17. سوزا، فرانچس د.؛ ايفلا نيروي پشتيبان آزادي بيان، دفاع از آزادي بيان مسئوليت همگان است. ترجمه فريبرز خسروي.گزيده مقالات ايفلا 95 (تركيه: 20-26 اوت 1995)، زير نظر عباس حري، به همت تاج الملوك ارجمند، تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي 1375، ص 135 –142 .
 18. کمالی محبوبه  ، رضایی سعید و فریبرز خسروی . بررسی وضعيت فراهم‌آوری اسناد . گنجینه اسناد شماره 4 زمستان 1388
 19. شریف نوبری مریم ، رضایی سعید و فریبرز خسروی .مطالعه ی تطبيقی شيوه ارزشيابی به کار رفته در آرشيو ملی ايران و کانادا گنچینه اسناد شماره 1 بهار 1389
 20. باغستانی ساناز ، خسروی فریبرز و نرگس نشاط . تنظيم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستين در آرشيو ملی ايران. گنجینه اسناد شماره 2 تابستان 1389
 21. عادلی معصومه ، رضایی سعید و فریبرز خسروی .مهم‌ترين عناصر توصيف آرشيوی از ديد صاحب‌نظران حوزهٔ آرشيو در ايران. گنجینه اسناد شماره 3 پاییز 1389
 22. بنی اقبال ناهید ، خسروی ناهید و فعال سهیلا .بررسی تطبيقی استانداردهای توصيف منابع غير کتابی (چاپی و غير چاپی) و ارائه طرح پيشنهادی دستنامه برای کتابخانه ها و آرشيو های ايران. شماره 1 بهار 90
 23. حریری نجلا ، خسروی فریبرز و نعیمی صدف . بررسی وضعيت نمايه سازی اسناد آرشيوی مکتوب در مراکز آرشيوی شهر تهران از ديدگاه نمايه سازان با تاکيد بر شيوه و کيفيت نمايه سازی اسناد آرشيوی. گنجینه اسناد شماره 4 زمستان 1390 .
 24. 42.                     بنی اقبال ناهید ، خسروی فریبرز و پیر هادی صدیقه . مقايسه واژه های عنوان و چکيده پايان نامه ها با توصيفگرهای تعيين شده درنمايه سازمان اسناد و کتابخانه ملی . فصلنامه کتاب شماره 2 تابستان 1390
 25. خسروی سمیرا ، خسروی فریبرز . بررسی وضعيت کتابخانه تخصصی نابينايان و کم بينايان کتابخانه ملی ايران و راهکارهايی برای بهبود وضعيت آن. فصلنامه کتاب شماره1 بهار 1389
 26. خوشبخت ملیکا ، خسروی فریبرز. بررسی ميزان انطباق بر قواعد فهرستنويسی در پیشینه های کتابشناختی موجود در پايگاه نسخ خطی خانه کتاب. فصلنامه کتاب شماره 3 پاییز 1388
 27. خسروی ،فریبرز. مومنی، عصمت . غلامی ، رضا . سنجش نگهداری دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی  شماره 3 تابستان 1391. 39-52

46.Khosravi, Fariborz.”The Bridge of development”, Library herald :Journal of the Delhi Library Association .Vol 33(October 95-March 96):79-86.

 

47 .Khosravi.fariborz, PATHOLOGY OF READING IN THE    COUNTRIES OF SOUTH , International Reading Congress «Reading Country – Basis of Competitive Society»  18-19 April  2007

48. Khosravi, Fariborz; Vazifedoost, Alireza. Creating a Persian Ontology through Thesaurus Reengineering for Organizing the Digital Library of the National library of Iran. In the ” Building an Information society for All : Proceeding of the International Conference on Libraries , Information and Society, Kuala Lumpur : Library and Information Science Unit, Faculty of Computer Science and Information Technology , University of Malaysia , 2007″ p: 41-55

 

49 . Nazari,f .F. Khosravi,F. Babalhavaeji,F. Applying Rogers’ Diffusion of Innovation theory to the acceptance of online databases at University Zone of Iran. Malaysian Journal of Library & Information Science,V18,No3. 2013.

http://ejum.fsktm.um.edu.my/ArticleInformation.aspx?ArticleID=1433