نفرین نفت

درامد نفت دولتها را به خصم دمکراسی تبدیل می کند و به جای خادم بودن آنان را تبدیل به کارفرمای مردم می کند !

نظر بدهيد