دام

صوفی را گفتند: جبه ات را بفروش؛

جواب داد: اگر صیاد دام خود را بفروشد، با چه چیز صید تواند کرد؟!

رساله دلگشا عبید زاکانی

نظر بدهيد