آینه

آیینه ای در برابر آیینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم

                                                            شاملو