نامه ها

تودیع

بسم الله الرحمن الرحیم همکاران گرانمایه   پانزده سال پیش که آن سید بزرگوار مرا دعوت به همکاری کرد، فکر نمی کردم بتوانم از مدرسه دل بکنم و مقیم دیار کتاب و سند شوم. اما مهربانی ها و همکاری های شما بزرگواران چنان پایببندم کرد که اکنون دل کندن از این سو را سخت می
ادامه مطلب