طرح ترافیک تاریخی !

ظاهرا صدور برگ عبور و مرور برای وسیله نقلیه سابقه تاریخی دارد . تصویر ذیل مربوط به جواز عبور مرور برای یک الاغ و صاحبش محمد بیک سرور در مصر است . این سند متعلق به سال 1873 میلادی است .
طرح ترافیک تاریخی