خوشبختی

اگر خوشبختی را برای یک ساعت میخواهید ، چرت بزنید.
اگر خوشبختی را برای یه روز میخواهید ، به پیک نیک بروید .
اگر خوشبختی را برای یه هفته میخواهید ، به تعطیلات بروید .
اگر خوشبختی را برای یه ماه میخواهید ، ازدواج کنید .
اگر خوشبختی را برای یه سال میخواهید ، ثروت به ارث ببرید .
اگر خوشبختی را برای یه عمر میخواهید ،
یاد بگیرید کاری را که انجام میدهید دوست داشته باشید .

استیو جابز

پیش بینی سرخ پوستها !

سرخ پوستان از رييس جديد مي پرسن: آيا زمستان سختي در پيش است؟رييس جوان قبيله که نميدونسته، جواب ميده براي احتياط بريد هيزم تهيه کنيد بعد ميره به سازمان هواشناسي کشور زنگ ميزنه: آقا امسال زمستون سردي در پيشه؟
پاسخ: اينطور به نظر مياد، پس رييس، دستور ميده که بيشتر هيزم جمع کنند و بعد يه بار ديگه به سازمان هواشناسي زنگ ميزنه: شما نظرقبلي تون رو تاييد ميکنيد؟
 پاسخ: صد در صد، رييس دستور ميده که تمام افراد توانشون رو براي جمع آوري هيزم بيشتر جمع کنند. بعد دوباره به سازمان هواشناسي زنگ ميزنه: آقا شما مطمئنيد که امسال زمستان سردي در پيشه؟ پاسخ: بگذار اينطوري بگم؛ سردترين زمستان در تاريخ معاصر!!!
 رييس قبیله : از کجا مي دونيد؟
پاسخ : چون سرخ پوست‌ها ديوانه وار دارن هيزم جمع مي‌کنن!! خيلي وقتها ما خودمان مسبب وقايع اطرافمان هستيم
.
.

سخنی از شکسپیر

ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ، ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ..
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ..
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ..
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ .. ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ .. ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ..
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ‏» ﮔﻮﺵ ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ‏» ﻓﮑﺮ ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺝ ﮐﻨﯽ ‏» ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯽ ‏» ﺑﺒﺨﺶ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﯽ ‏» ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺮ ‏» ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ … ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﮐﻦ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ