روخوانی !

تصور نفرمایید فقط در دیار ما چنین رفتارهایی مشاهده می شود . مثا اینکه این مرض در دیار چشم بادامی ها هم شیوع دارد!
Copy of download (1)

نظر بدهيد