تقصیر!

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید …

آدم ها یکباره می زنند
روی ترمز …

و آنوقت ”
شما” مقصرید … !

نظر بدهيد