گذر!

امشب
ثانیه ها را
به صف می كنم
به پیشواز
كه یكان یكان
از راه می رسند،
خاطره ها
و سلام می كنم
به هركس
كه حتی یك بار
از جالیز احساس و عاطفه ام
گذر كرده است…
احمد پورنجاتی

نظر بدهيد