حکمت ها و حکایت ها

اندازه !

اندازه !


خاطره یکی از اساتید قدیمی دانشگاه شریف

یک بار داشتم برگه هارو تصحیح میکردم.. به برگه ای رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت؛با خودم گفتم ایرادی ندارد.. بعید است که بیش از یک برگه نام نداشته باشد. از تطابق برگه ها با لیست دانشجویان صاحبش را پیدا میکنم. تصحیح کردم و 17/5 گرفت.. احساس کردم زیاد است؛ کمتر پیش می آید
ادامه مطلبگفتگو با …13

گفتگو با …13 تو هم قبول داری که نسل سوختۀ ما کم کم باید کارها رابه نسل جدید محول کند . دستاورد این نسل سوخته هم همین است که می بینی . اما در این فکرم که جامعه با آن نسل پدر سوخته چگونه اداره خواهد شد !گفتگو با ….درون 2 – 11

گفتمانی با کودک (خر) درون2 مراقب باش آرشیو ذهنت آتش نگیرد که تبت بالا می رود و هذیان می گویی ! گفتگو با خر درون 3 این مردمند که ترا به توان می رسانند و رئیست می کنند ،مراقب باش آنان اگر اراده کنند قدرت جذر گرفتن هم دارند ! گفتگو با … 4 خیال
ادامه مطلبگفتمانی با کودک (خر) درون1

هیچگاه فریفتۀ عرض ارادت نشوی که این ارزانترین ارز دنیاست !دلیل آشفتگی های دنیا

یکی از دوستان فرستاده اند: انسانها آفريده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود و اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند… دلیل آشفتگی های دنیا این هست که: به اشـــــیاء عشـــــق ورزیده می شود و انســـــانها مورد استـــــفاده قرار می گیرند …!احساس

من زنده‌ام، زیرا دیگران به جای من مرده‌اند… آیا این احساس گناه -احساسی که ماموران اعداممان به ندرت آن را احساس می‌کنند- همیشه همراه هر یک از ما بازماندگان نیست؟ النا لینگنزتحمل

فرمودند برای زندگی مشترک دو راه بیشتر وجود ندارد : یا به هم عشق بورزند و یا هم دیگر را بفهمند . دیگری گفت : آن دو شیوه خیلی پسندیده است . اما راه سومی هم هست . همدیگر را تحمل کنند . ظاهرا اکثریت نیز چنین می کنند !تجربه تاریخ

اگر رفتار ملتی از خرد جمعی نشات نگیرد، همه فراز و فرودهای تاریخ را باید تجربه کند!راستگویی

ساعتی که خراب  است و میزان کار نمی کند و حتی ساعتی که خوابیده است و کار نمی کند در 24 ساغت دوبار ساعت را دقیق اعلام می کند و راستگو می شود  ! اما بعضی سیاستمداران در طول زندگیشان سالی یک راست هم نمی گویند!