عمق نگاه!

یکی از استادان گرانمایه ! که عکس زیر را در مونیتور کامپیوتر  دیده بود افاضه فرمودند: چرا نان را که از فریزر منزلشان آورده، اینجا دارد گرم می کند! یاد فرموده ماری آنتوانت ملکه لویی شانزدهم افتادم . او از درباریان علت شورش مردم را می پرسد. به او می گویند : مردم نان برای خوردن ندارند. راهنمایی می فرمایند که :خوب  بروند

کیک بخورند 

کودک

نظر بدهيد