حد!

ضمیر دل نگشایم به کس مرا آن به
که روزگار غیور است و ناگهان گیرد
چو شمع هر که به افشای راز شد مشغول
بسش زمانه چو مقراض در زبان گیرد

حافظ
طرح کار آرس از کوبا
Ares-Cuba-Best-Cartyoon-2014-300x300

نظر بدهيد