طرح و کاریکاتور

حد!

حد!

ضمیر دل نگشایم به کس مرا آن به که روزگار غیور است و ناگهان گیرد چو شمع هر که به افشای راز شد مشغول بسش زمانه چو مقراض در زبان گیرد حافظ طرح کار آرس از کوباتداول ایام!

تداول ایام!

تلک الایام نداولها بین الناس ! طرح از: پاول کوجینسکی پلی به سوی …

پلی به سوی …

همانگونه که در طرح زیر می بینید این روزها به شدت نسبت به سلامت  سفرهای هوایی احساس تردید می شود. اما واقعیت چیز دیگری است. تعداد تلفات  جاده ای مثل سایر آمارها قبض و بسط زیادی دارد .این آمار از 23000 تا 10000 در نوسان است اما اگر به میانگین این آمار   استناد کنیم تعداد
ادامه مطلببدون شرح!

بدون شرح!


عدالت

عدالت

عدالت! کاری از سلاومیر اسویتاسکی از چکشایعه

شایعه

حجم شایعاتی که این روزها در جامعه جریان دارد بسیار بیشتر از آستانه تحمل یک فرد عادی است. این عبور از آستانه تحمل ، اختلالات روانی و تنش های رفتاری را به ارمغان می آورد. هر قدر وسائل ارتباط جمعی از شفافیت کمتری برخوردار باشند و نتوانند و یا نخواهند آیینه وار حقایق را منعکس
ادامه مطلبنظم نوین

نظم نوین

کاری از کاریکاتوریست برزیلی   ادواردو فریرا . گراسوآرزو

آرزو


حاصل سخنرانی

حاصل سخنرانی کاری از کاریکاتوریست کوبایی  هرناندز  آرسکودک فردا

کودک فردا