زبان گم کرده !

لایق شیرعلی
هــر کـه دارد در جـهان گم کرده ای در زمیــن و آســمان گــم کـرده ای
باک نی، گر داوری گـم کـرده است یــا امـیـد سروری گــم کرده است
زهــر بـادا شـیــر مــادر بـر کسی کـو زبـان مـــادری گـم کرده است

نظر بدهيد