اماکن

زیباست

زیباست

عکس تقدیر شده سال 2012 در بخش مکان ها منظره دریاچه منیندی در نیوساوت ولزاسترالیا. عکاس Julie Fletcherزندگی

زندگی

در خیابان های دهلی زندگی در جریان است . جریانی متفاوت تر از  پایتخت های  سایر کشورها !        بازار میوه دوشنبه

بازار میوه دوشنبه

مزه میوه های  شهر دوشنبه مرا پنجاه سال به عقب برد . وقتی در باغ مادر بزرگم مشغول ساختن جوی آب و حوض می شدیم و گازی هم به میوه ها می زدیم . اغلب فروشندگان بازار میوه در تاجیکستان خانم هستند .مسجد سلطان احمد

مسجد سلطان احمد

عکس از : حسنی خسروی 1389